« یاسر بینام »

یاسر بینام و مهدی آذر – برام عادی نیست

یاسر بینام و مهدی آذر – برام عادی نیست

متن و تفسیر آهنگ

یاسر بینام و مهدی آذر – برام عادی نیست

یاسر بینام – من یعنی تو

یاسر بینام – من یعنی تو

متن و تفسیر آهنگ

یاسر بینام – من یعنی تو

یاسر بینام – سلام رئیس

یاسر بینام – سلام رئیس

متن و تفسیر آهنگ

یاسر بینام – سلام رئیس