« The Rasmus »

The Rasmus – Justify

The Rasmus – Justify

متن و ترجمه آهنگ

The Rasmus – Justify

The Rasmus – Dangerous Kind

The Rasmus – Dangerous Kind

متن و ترجمه آهنگ

The Rasmus – Dangerous Kind

The Rasmus – Funeral Song

The Rasmus – Funeral Song

متن و ترجمه آهنگ

The Rasmus – Funeral Song

The Rasmus – Guilty

The Rasmus – Guilty

متن و ترجمه آهنگ

The Rasmus – Guilty

The Rasmus – In The Shadows

The Rasmus – In The Shadows

متن و ترجمه آهنگ

The Rasmus – In The Shadows

The Rasmus – Living In A World Without You

The Rasmus – Living In A World Without You

متن و ترجمه آهنگ

The Rasmus – Living In A World Without You

The Rasmus – No Fear

The Rasmus – No Fear

متن و ترجمه آهنگ

The Rasmus – No Fear

The Rasmus – Not Like The Other Girls

The Rasmus – Not Like The Other Girls

متن و ترجمه آهنگ

The Rasmus – Not Like The Other Girls

The Rasmus – Lost And Lonely

The Rasmus – Lost And Lonely

متن و ترجمه آهنگ

The Rasmus – Lost And Lonely

The Rasmus – Ghost

The Rasmus – Ghost

متن و ترجمه آهنگ

The Rasmus – Ghost