« تی دی »

تی دی و مرژاک – تق

تی دی و مرژاک – تق

متن و تفسیر آهنگ

تی دی و مرژاک – تق

شاهین لکنت و محمد تی دی – هدف

شاهین لکنت و محمد تی دی – هدف

متن و تفسیر آهنگ

شاهین لکنت و محمد تی دی – هدف

تی دی و مصطفی – من که ازم گذشت

تی دی و مصطفی – من که ازم گذشت

متن و تفسیر آهنگ

تی دی و مصطفی – من که ازم گذشت

علی اوج و تی دی – حد و مرز

علی اوج و تی دی – حد و مرز

متن و تفسیر آهنگ

علی اوج و تی دی – حد و مرز

صادق . حصین و تی دی – تنهایی

صادق . حصین و تی دی – تنهایی

متن و تفسیر آهنگ 

صادق . حصین و تی دی – تنهایی

حصین . صادق و تی دی – ردپا

حصین . صادق و تی دی – ردپا

متن و تفسیر آهنگ 

حصین . صادق و تی دی – ردپا

شایع و تی دی – ما

شایع و تی دی – ما

متن و تفسیر آهنگ شایع و تی دی به نام ما