« سینا شعبانخانی »

سینا شعبانخانی – بی آزار

سینا شعبانخانی – بی آزار

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – بی آذر

سینا شعبانخانی – چشمتو ببند

سینا شعبانخانی – چشمتو ببند

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – چشمتو ببند

سینا شعبانخانی – ماه عسل

سینا شعبانخانی – ماه عسل

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – ماه عسل

سینا شعبانخانی – یار جونی

سینا شعبانخانی – یار جونی

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – یار جونی

سینا شعبانخانی – اگه نباشی

سینا شعبانخانی – اگه نباشی

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – اگه نباشی

سینا شعبانخانی – نزدیکای پائیز

سینا شعبانخانی – نزدیکای پائیز

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – نزدیکای پائیز

سینا شعبانخانی – آخر کار خودتو کردی

سینا شعبانخانی – آخر کار خودتو کردی

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – اکثر کار خودتو کردی

سینا شعبانخانی – خوب یا بعد

سینا شعبانخانی – خوب یا بعد

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – خوب یا بعد

سینا شعبانخانی – من بیقرارم

سینا شعبانخانی – من بیقرارم

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – من بیقرارم

سینا شعبانخانی – من بی تو

سینا شعبانخانی – من بی تو

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – من بی تو