« سینا شعبانخانی »

سینا شعبانخانی – فرصت

سینا شعبانخانی – فرصت

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – فرصت

سینا شعبانخانی – دریا

سینا شعبانخانی – دریا

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – دریا

سینا شعبانخانی – تو عزیزی

سینا شعبانخانی – تو عزیزی

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – تو عزیزی

سینا شعبانخانی – هستو نیست

سینا شعبانخانی – هستو نیست

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – هستو نیست

سینا شعبانخانی – نبودن تو

سینا شعبانخانی – نبودن تو

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – نبودان تو

سینا شعبانخانی – تنگ غروب

سینا شعبانخانی – تنگ غروب

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – تنگ غروب

سینا شعبانخانی – همخون

سینا شعبانخانی – همخون

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – همخون

سینا شعبانخانی – وای که دلم

سینا شعبانخانی – وای که دلم

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – وای که دلم

سینا شعبانخانی – عشق من

سینا شعبانخانی – عشق من

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – عشق من

سینا شعبانخانی – خاطرات خوش

سینا شعبانخانی – خاطرات خوش

متن و تفسیر آهنگ
سینا شعبانخانی – خاطرات خوش