« سیاوش قمیشی »

سیاوش قمیشی و معین – پرنده

سیاوش قمیشی و معین – پرنده

متن آهنگ سیاوش قمیشی و معین – پرنده

سیاوش قمیشی – نوازش

سیاوش قمیشی – نوازش

متن آهنگ سیاوش قمیشی – نوازش

سیاوش قمیشی – گل من

سیاوش قمیشی – گل من

متن آهنگ سیاوش قمیشی – گل من

سیاوش قمیشی – تو بارون که رفتی

سیاوش قمیشی – تو بارون که رفتی

متن آهنگ سیاوش قمیشی – تو بارون که رفتی

سیاوش قمیشی – پوچ

سیاوش قمیشی – پوچ

متن آهنگ سیاوش قمیشی – پوچ

سیاوش قمیشی – الکی

سیاوش قمیشی – الکی

متن آهنگ سیاوش قمیشی – الکی

سیاوش قمیشی – خستگیا

سیاوش قمیشی – خستگیا

متن آهنگ سیاوش قمیشی – خستگیا

سیاوش قمیشی – پرنده ی مهاجر

سیاوش قمیشی – پرنده ی مهاجر

متن آهنگ سیاوش قمیشی – پرنده ی مهاجر

سیاوش قمیشی – جنگل بدون ریشه

سیاوش قمیشی – جنگل بدون ریشه

متن آهنگ سیاوش قمیشی – جنگل بدون ریشه

سیاوش قمیشی – دلتنگی

سیاوش قمیشی – دلتنگی

متن اهنگ سیاوش قمیشی – دلتنگی