« شادمهر عقیلی »

شادمهر عقیلی – کل کل

شادمهر عقیلی – کل کل

متن وتفسیر آهنگ کل کل از شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی – وقتی گفتی نرو

شادمهر عقیلی – وقتی گفتی نرو

متن و تفسیر آهنگ وقتی گفتی نرو از شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی – تهدید

شادمهر عقیلی – تهدید

متن و تفسیر آهنگ تهدید از شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی – دل دیوونه

شادمهر عقیلی – دل دیوونه

متن وتفسیر آهنگ دل دیوونه از شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی – اشک من

شادمهر عقیلی – اشک من

متن وتفسیر آهنگ اشک من از شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی – عمرا اگه

شادمهر عقیلی – عمرا اگه

متن و تفسیر اهنگ عمرا اگه از شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی – آدم فروش

شادمهر عقیلی – آدم فروش

متن وتفسیر آهنگ آدم فروش از شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی – پر پرواز

شادمهر عقیلی – پر پرواز

متن وتفسیر آهنگ پر پرواز از شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی – علامت سوال

شادمهر عقیلی – علامت سوال

متن و تفسیر آهنگ علامت سوال از شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی – آتیش بازی

شادمهر عقیلی – آتیش بازی

متن وتفسیر آهنگ پر پرواز از شادمهر عقیلی