« سپهر خلسه »

سپهر خلسه – عاشقت میمونم تا

سپهر خلسه – عاشقت میمونم تا

متن و تفسیر آهنگ
سپهر خلسه – عاشقت میمونم تا

سپهر خلسه – طبق معمول

سپهر خلسه – طبق معمول

متن و تفسیر آهنگ
سپهر خلسه – طبق معمول

سپهر خلسه – اکیپم فت( سیاوش رد)

سپهر خلسه – اکیپم فت( سیاوش رد)

متن و تفسیر آهنگ
سپهر خلسه – اکیپم فت( سیاوش رد)

سپهر خلسه – فرق نمیکنه فت( سیاوش رد)

سپهر خلسه – فرق نمیکنه فت( سیاوش رد)

متن و تفسیر آهنگ
سپهر خلسه – فرق نمیکنه فت( سیاوش رد)

سپهر خلسه – جوش شیرین فت( سیاوش رد)

سپهر خلسه – جوش شیرین فت( سیاوش رد)

متن و تفسیر آهنگ
سپهر خلسه – جوش شیرین فت( سیاوش رد)

سپهر خلسه – صورت‌های جدید فت( سیاوش رد)

سپهر خلسه – صورت‌های جدید فت( سیاوش رد)

متن و تفسیر آهنگ
سپهر خلسه – صورت‌های جدید فت( سیاوش رد)

سپهر خلسه – هر چند وقت یه بر فت( علیرضا ج)

سپهر خلسه – هر چند وقت یه بر فت( علیرضا ج)

متن و تفسیر آهنگ
سپهر خلسه – هر چند وقت یه بر فت( علیرضا ج)

سپهر خلسه – این فاصله فت( آلخ اصلی & سیجل)

سپهر خلسه – این فاصله فت( آلخ اصلی & سیجل)

متن و تفسیر آهنگ
سپهر خلسه – این فاصله فت( آلخ اصلی & سیجل)

سپهر خلسه – صلیبی

سپهر خلسه – صلیبی

متن و تفسیر آهنگ
سپهر خلسه – صلیبی

سپهر خلسه – پلیس

سپهر خلسه – پلیس

متن و تفسیر آهنگ
سپهر خلسه – پلیس