« سمیر »

علی پیشتاز و سمیر – با تو

علی پیشتاز و سمیر – با تو

متن و تفسیر آهنگ 

علی پیشتاز و سمیر – با تو