« سامان جلیلی »

سامان جلیلی – من و تو

سامان جلیلی – من و تو

متن و تفسیر آهنگ
سامان جلیلی – مانتو

سامان جلیلی – یواشکی

سامان جلیلی – یواشکی

متن و تفسیر آهنگ
سامان جلیلی – یواشکی

سامان جلیلی – بهونه

سامان جلیلی – بهونه

متن و تفسیر آهنگ
سامان جلیلی – بهونه

سامان جلیلی – حرفایه تکراری

سامان جلیلی – حرفایه تکراری

متن و تفسیر آهنگ
سامان جلیلی – حرفایه تکراری

سامان جلیلی – پناه

سامان جلیلی – پناه

متن و تفسیر آهنگ
سامان جلیلی – پناه

سامان جلیلی – تشویش

سامان جلیلی – تشویش

متن و تفسیر آهنگ
سامان جلیلی – تشویش

سامان جلیلی – حرف دلم

سامان جلیلی – حرف دلم

متن و تفسیر آهنگ
سامان جلیلی – حرف دلم

سامان جلیلی – ایستادم

سامان جلیلی – ایستادم

متن و تفسیر آهنگ
سامان جلیلی – ایستادم

سامان جلیلی – حماقت

سامان جلیلی – حماقت

متن و تفسیر آهنگ
سامان جلیلی – حماقت

سامان جلیلی – بازنده

سامان جلیلی – بازنده

متن و تفسیر آهنگ
سامان جلیلی – بازنده