« صادق »

امیر خلوت و صادق – آسمونه آبی

امیر خلوت و صادق – آسمونه آبی

متن و تفسیر آهنگ
امیر خلوت و صادق – آسمونه آبی

صادق – این

صادق – این

تفسیر و متن آهنگ صادق به نام این

صادق – اینترو

صادق – اینترو

تفسیر و متن آهنگ صادق – اینترو

مشاهده متن» صادق مفهوم4   1,786 بازدید

صادق و اندیش – نمیدونم

صادق و اندیش – نمیدونم

تفسیر و متن آهنگ صادق و اندیش – نمیدونم

صادق – استرس

صادق – استرس

تفسیر و متن آهنگ صادق – استرس

مشاهده متن» صادق مفهوم2   3,600 بازدید

صادق و حصین و سوگند – برد و باخت

صادق و حصین و سوگند – برد و باخت

تفسیر و متن آهنگ صادق و حصین و سوگند – برد و باخت

صادق و پورنام – آخرین شانس

صادق و پورنام – آخرین شانس

تفسیر و متن آهنگ صادق و پورنام – آخرین شانس

صادق و حصین – سنگین

صادق و حصین – سنگین

تفسیر و متن آهنگ صادق و حصین – سنگین

مشاهده متن» صادق مفهوم22   27,131 بازدید

صادق و حصین – جفت کفش

صادق و حصین – جفت کفش

تفسیر و متن آهنگ صادق و حصین – جفت کفش

مشاهده متن» صادق مفهوم11   15,719 بازدید

صادق و حصین – آسمون

صادق و حصین – آسمون

تفسیر و متن آهنگ صادق و حصین – آسمون