« سامان ویلسون »

سامان ویلسون و سهراب ام جی – 100 تا 1 غاز

سامان ویلسون و سهراب ام جی – 100 تا 1 غاز

متن و تفسیر آهنگ
سامان ویلسون و سهراب ام جی – 100 تا 1 غاز

مهراد هیدن و سامان ویلسون – دردسر

مهراد هیدن و سامان ویلسون – دردسر

متن و تفسیر آهنگ دردسر از مهراد هیدن و سامان ویلسون

مهراد هیدن و ویلسون و سهراب ام جی – میرسم

مهراد هیدن و ویلسون و سهراب ام جی – میرسم

متن و تفسیر آهنگ مهراد هیدن به همراهی سامان ویلسون و سهراب ام جی به نام میرسم

بزرگ – گل آقا

بزرگ – گل آقا

متن وتفسیر آهنگ گل آقا از بزرگ

بزرگ – هارم

بزرگ – هارم

متن و تفسیر آهنگ هارم از بزرگ

بزرگ – بریزم بهم

بزرگ – بریزم بهم

متن وتفسیر آهنگ

بریزم بهم از بزرگ 

بزرگ – تا ته

بزرگ – تا ته

متن و تفسیر آهنگ 

تا ته از بزرگ

بزرگ – کافی نیست

بزرگ – کافی نیست

متن وتفسیر آهنگ 

کافی نیست از بزرگ

بزرگ – فردا

بزرگ – فردا

متن وتفسیر آهنگ فردا از بزرگ

بزرگ – بی تاب

بزرگ – بی تاب

متن وتفسیر اهنگ 

بی تاب از بزرگ