« روزبه نعمت اللهی »

روزبه نعمت اللهی – برات بمیرم

روزبه نعمت اللهی – برات بمیرم

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – برات بمیرم

روزبه نعمت اللهی – بارون گرفته حالمو

روزبه نعمت اللهی – بارون گرفته حالمو

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – بارون گرفته حالمو

روزبه نعمت اللهی – عاشقم باش

روزبه نعمت اللهی – عاشقم باش

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – عاشقم باش

روزبه نعمت اللهی – عزیز بشین به کنارم

روزبه نعمت اللهی – عزیز بشین به کنارم

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – عزیز بشین به کنارم

روزبه نعمت اللهی – لعنت به تهران بدون تو

روزبه نعمت اللهی – لعنت به تهران بدون تو

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – لنت به تهران بدون تو

روزبه نعمت اللهی – نفس کشیدن سخته

روزبه نعمت اللهی – نفس کشیدن سخته

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – نفس کشیدن سخته

روزبه نعمت اللهی – می ناب

روزبه نعمت اللهی – می ناب

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – می ناب

روزبه نعمت اللهی – بر باد رفته

روزبه نعمت اللهی – بر باد رفته

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – بر بعد رفته

روزبه نعمت اللهی – پلاس

روزبه نعمت اللهی – پلاس

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – پلاس

روزبه نعمت اللهی – سوگند

روزبه نعمت اللهی – سوگند

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – سوگند