« روزبه نعمت اللهی »

روزبه نعمت اللهی – شبم سیاه و روزم سیاه

روزبه نعمت اللهی – شبم سیاه و روزم سیاه

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – شبم سیاهو روزم سیاه

روزبه نعمت اللهی – سلامو علیک

روزبه نعمت اللهی – سلامو علیک

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – سلامو علیک

روزبه نعمت اللهی – زخم

روزبه نعمت اللهی – زخم

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – زخم

روزبه نعمت اللهی – تا همیشه

روزبه نعمت اللهی – تا همیشه

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – تا همیشه

روزبه نعمت اللهی – تنهایی

روزبه نعمت اللهی – تنهایی

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – تن‌های

روزبه نعمت اللهی – من که حالم خوبه

روزبه نعمت اللهی – من که حالم خوبه

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – من که حالم خوبه

روزبه نعمت اللهی – مست و دیوانه

روزبه نعمت اللهی – مست و دیوانه

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – مستو دیوانه

روزبه نعمت اللهی – صبوری

روزبه نعمت اللهی – صبوری

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – صبوری

روزبه نعمت اللهی – زمستون

روزبه نعمت اللهی – زمستون

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – زمستون

روزبه نعمت اللهی – پائیزه دلتنگی

روزبه نعمت اللهی – پائیزه دلتنگی

متن و تفسیر آهنگ
روزبه نعمت اللهی – پاعزه دلتنگی