« رضا یزدانی »

رضا يزدانی – روزاي دلگير

رضا يزدانی – روزاي دلگير

متن و تفسیر آهنگ 

رضا يزداني – روزاي دلگير

رضا يزدانی – راديو

رضا يزدانی – راديو

متن و تفسیر آهنگ 

رضا يزدانی – راديو

رضا يزدانی – تونل کندوان نگاه تو

رضا يزدانی – تونل کندوان نگاه تو

متن و تفسیر آهنگ 

رضا يزدانی – تونل کندوان نگاه تو

رضا يزدانی – توريست

رضا يزدانی – توريست

متن و تفسیر آهنگ

رضا يزدانی – توريست

رضا يزدانی – تحريف تاريخ

رضا يزدانی – تحريف تاريخ

متن و تفسیر آهنگ 

رضا يزدانی – تحريف تاريخ

رضا يزدانی – تاريخ تکراری

رضا يزدانی – تاريخ تکراری

متن و تفسیر آهنگ 

رضا يزدانی – تاريخ تکراری

رضا يزدانی – بی غروب

رضا يزدانی – بی غروب

متن و تفسیر آهنگ 

رضا يزدانی – بی غروب

رضا يزدانی – برزخ

رضا يزدانی – برزخ

متن و تفسیر آهنگ 

رضا يزداني – برزخ