« رضا شیری »

رضا شیری – چقدر دلتنگ دیدارم

رضا شیری – چقدر دلتنگ دیدارم

متن و تفسیر آهنگ
رضا شیری – چقدر دلتنگ دیدارم

رضا شیری – من کجای زندگیتم

رضا شیری – من کجای زندگیتم

متن و تفسیر آهنگ
رضا شیری – من کجای زندگیتم

رضا شیری – غم رفتنت

رضا شیری – غم رفتنت

متن و تفسیر آهنگ
رضا شیری – غم رفتنت فت( محسن خوانی)

رضا شیری – تو داری لبخند میزنی

رضا شیری – تو داری لبخند میزنی

متن و تفسیر آهنگ
رضا شیری – تو داری لبخند میزنی

رضا شیری – نمیفهمه حالم بده

رضا شیری – نمیفهمه حالم بده

متن و تفسیر آهنگ
رضا شیری – نمیفهمه حالم باد

رضا شیری – میشه فکر کرد بودی

رضا شیری – میشه فکر کرد بودی

متن و تفسیر آهنگ
رضا شیری – میشه فکر کرد بودی

رضا شیری – مثل تنهایی

رضا شیری – مثل تنهایی

متن و تفسیر آهنگ
رضا شیری – مثل تنهایی

رضا شیری – دلم تنگ

رضا شیری – دلم تنگ

متن و تفسیر آهنگ
رضا شیری – دلم تنگ

رضا شیری – خودتو برسون

رضا شیری – خودتو برسون

متن و تفسیر آهنگ
رضا شیری – خودتو برسون

رضا شیری – لج کردم

رضا شیری – لج کردم

متن و تفسیر آهنگ
رضا شیری – لج کردم