« روزبه بمانی »

روزبه بمانی – آوار

روزبه بمانی – آوار

متن و تفسیر آهنگ
روزبه بمانی – آوار

روزبه بمانی – خسته شدم

روزبه بمانی – خسته شدم

متن و تفسیر آهنگ
روزبه بمانی – خسته شدم

روزبه بمانی – کجا باید برم

روزبه بمانی – کجا باید برم

متن و تفسیر آهنگ
روزبه بمانی – کجا باید برم

روزبه بمانی – حالم خوش نیست

روزبه بمانی – حالم خوش نیست

متن و تفسیر آهنگ
روزبه بمانی – حالم خوش نیست

روزبه بمانی – چالوس

روزبه بمانی – چالوس

متن و تفسیر آهنگ
روزبه بمانی – چالوس

روزبه بمانی – خودم خواستم

روزبه بمانی – خودم خواستم

متن و تفسیر آهنگ
روزبه بمانی – خودم خواستم

روزبه بمانی – بدون تاریخ بدون امضا

روزبه بمانی – بدون تاریخ بدون امضا

متن و تفسیر آهنگ
روزبه بمانی – بدون تاریخ بدون امضا

روزبه بمانی – من حافظم

روزبه بمانی – من حافظم

متن و تفسیر آهنگ
روزبه بمانی – من حافظم

روزبه بمانی – خرقه

روزبه بمانی – خرقه

متن و تفسیر آهنگ
روزبه بمانی – خرقه