« قاف »

زانیار خسروی و قاف – همینه که هست

زانیار خسروی و قاف – همینه که هست

متن و تفسیر آهنگ
زانیار خسروی – همینه که هست فت( قوف)

قاف – حسّن

قاف – حسّن

متن و تفسیر آهنگ قاف به نام حسّن

مشاهده متن» قاف مفهوم63   6,170 بازدید

قاف – خفه

قاف – خفه

متن و تفسیر آهنگ خفه از قاف

مشاهده متن» قاف مفهوم137   10,995 بازدید

قاف و هفت خط – ایران

قاف و هفت خط – ایران

متن و تفسیر آهنگ قاف و هفت خط به نام ایران

مشاهده متن» قاف مفهوم3   2,297 بازدید

قاف – حس غریب

قاف – حس غریب

متن و تفسیر آهنگ قاف به نام حس غریب

قاف – بالاتر 1

قاف – بالاتر 1

متن و تفسیر آهنگ بالاتر1 از قاف

مشاهده متن» قاف مفهوم6   2,604 بازدید

قاف – خوش گذشت

قاف – خوش گذشت

متن و تفسیر آهنگ قاف به نام خوش گذشت

مشاهده متن» قاف مفهوم17   4,754 بازدید

قاف،صفیر و بیداد – جیب

قاف،صفیر و بیداد – جیب

متن و تفسیر آهنگ قاف،صفیر و بیداد به نام جیب

قاف،داریوش و رض – مشتی

قاف،داریوش و رض – مشتی

متن و تفسیر آهنگ قاف،داریوش و رض به نام مشتی

قاف و ریویل – مرجان

قاف و ریویل – مرجان

متن و تفسیر آهنگ قاف و ریویل به نام مرجان