« پایا »

تهم – مید. دی (و سامی بیگی; پایا)

تهم – مید. دی (و سامی بیگی; پایا)

متن و تفسیر آهنگ
سامی بیگی – مید. دی فت( سامی بیگی & پایا)

پایا – تهرانو آره( پایدار, تیک تاک, سامی بیگی)

پایا – تهرانو آره( پایدار,  تیک تاک, سامی بیگی)

متن و تفسیر آهنگ
سامی بیگی – تهرنو آره فت( پایدار, تیک تاک & سامی بیگی)

عرفان،خشایار،پایا و لیتو – الماس

عرفان،خشایار،پایا و لیتو – الماس

متن و تفسیر آهنگ

عرفان،خشایار،پایا و لیتو – الماس

عرفان،تهم و پایا – Show Must Go On

عرفان،تهم و پایا – Show Must Go On

متن و تفسیر آهنگ عرفان،تهم و پایا به نام

Show Must Go On