« Opeth »

Opeth – Isolation Years

Opeth – Isolation Years

متن و ترجمه آهنگ

Opeth – Isolation Years

Opeth – Cusp Of Eternity

Opeth – Cusp Of Eternity

متن و ترجمه آهنگ

Opeth – Cusp Of Eternity

Opeth – The Drapery Falls

Opeth – The Drapery Falls

متن و ترجمه آهنگ

Opeth – The Drapery Falls

Opeth – Ghost of Perdition

Opeth – Ghost of Perdition

متن و ترجمه آهنگ

Opeth – Ghost of Perdition