« امید حاجیلی »

امید حاجیلی – دوست دارم فت( پارسا قناتی)

امید حاجیلی – دوست دارم فت( پارسا قناتی)

متن و تفسیر آهنگ
امید حاجیلی – دوست دارم فت( پارسا قناتی)

امید حاجیلی – وقت گل نی

امید حاجیلی – وقت گل نی

متن و تفسیر آهنگ
امید حاجیلی – وقت گل نی

امید حاجیلی – یار یار

امید حاجیلی – یار یار

متن و تفسیر آهنگ
امید حاجیلی – یار یار

امید حاجیلی – امروز

امید حاجیلی – امروز

متن و تفسیر آهنگ
امید حاجیلی – امروز

امید حاجیلی – تردست

امید حاجیلی – تردست

متن و تفسیر آهنگ
امید حاجیلی – تردست

امید حاجیلی – واویلا

امید حاجیلی – واویلا

متن و تفسیر آهنگ
امید حاجیلی – واویلا

امید حاجیلی – ای داد

امید حاجیلی – ای داد

متن و تفسیر آهنگ
امید حاجیلی – ای داد

امید حاجیلی – مجنون

امید حاجیلی – مجنون

متن و تفسیر آهنگ
امید حاجیلی – مجنون

امید حاجیلی – باریکلا

امید حاجیلی – باریکلا

متن و تفسیر آهنگ
امید حاجیلی – باریکلا

امید حاجیلی – دلبر

امید حاجیلی – دلبر

متن و تفسیر آهنگ
امید حاجیلی – دلبر