« نیموش »

حصین و نیموش – خودتی دوباره

حصین و نیموش – خودتی دوباره

متن و تفسیر آهنگ

حصین و نیموش – خودتی دوباره