« محسن یگانه »

محسن یگانه – بنویس از سر خط

محسن یگانه – بنویس از سر خط

متن وتفسیر آهنگ 

بنویس از سر خط از محسن یگانه

محسن یگانه – هیچکی نمیتونه بفهمه

محسن یگانه – هیچکی نمیتونه بفهمه

متن وتفسیر آ هنگ 

هیچکی نمیتونه بفهمه از محسن یگانه

محسن یگانه – نشکن دلمو

محسن یگانه – نشکن دلمو

متن و تفسیر آهنگ 

نشکن دلمو از محسن یگانه

محسن یگانه – سر تو بالا بگیر

محسن یگانه – سر تو بالا بگیر

متن وتفسیر آهنگ 

سر تو بالا بگیر از محسن یگانه

محسن یگانه – چشم های خیس من

محسن یگانه – چشم های خیس من

متن وتفسیر آهنگ 

چشم های خیس من از محسن یگانه

محسن یگانه – اینجا جای تو نیست

محسن یگانه – اینجا جای تو نیست

متن وتفسیر آهنگ 

اینجا جای تو نیست از محسن یگانه

محسن یگانه – گناهی ندارم

محسن یگانه – گناهی ندارم

متن وتفسیر آهنگ

گناهی ندارم از محسن یگانه

محسن یگانه – نخواستم

محسن یگانه – نخواستم

متن وتفسیر آهنگ 

نخواستم از محسن یگانه

محسن یگانه – آخه دل من

محسن یگانه – آخه دل من

متن و تفسیر آهنگ 

آخه دل من از محسن یگانه

محسن یگانه – نفس های بی هدف

محسن یگانه – نفس های بی هدف

متن وتفسیر آهنگ 

نفس های بی هدف از محسن یگانه