« مسعود سعیدی »

مسعود سعیدی – جنون

مسعود سعیدی – جنون

تفسیر  و متن آهنگ

مسعود سعیدی – جنون

مسعود سعيدي – مجازات

مسعود سعيدي – مجازات

متن و تفسیر آهنگ 

مسعود سعيدي – مجازات