« مسیح »

آرش ای پی و مسیح – تو که نیستی پیشم

آرش ای پی و مسیح – تو که نیستی پیشم

متن اهنگ

آرش ای پی و مسیح – تو که نیستی پیشم

آرش ای پی و مسیح – توبه کردم

آرش ای پی و مسیح – توبه کردم

متن آهنگ آرش ای پی و مسیح – توبه کردم

آرش ای پی و مسیح – آخرین آهنگ

آرش ای پی و مسیح – آخرین آهنگ

متن آهنگ آرش ای پی و مسیح – آخرین آهنگ

آرش ای پی و مسیح – من عوض شدم

آرش ای پی و مسیح – من عوض شدم

متن آهنگ آرش ای پی و مسیح – من عوض شدم

آرش ای پی و مسیح – دیگه دیوونم

آرش ای پی و مسیح – دیگه دیوونم

متن آهنگ آرش ای پی و مسیح – دیگه دیوونم

آرش ای پی و مسیح – دیوونه وار

آرش ای پی و مسیح – دیوونه وار

متن آهنگ آرش ای پی و مسیح – دیوونه وار

مسیح و آرش ای پی – دیوونه کن

مسیح و آرش ای پی – دیوونه کن

متن و تفسیر آهنگ مسیح و آرش AP به نام دیوونه کن

مسیح و آرش ای پی – ریز پیچید

مسیح و آرش ای پی –  ریز پیچید

متن و تفسیر آهنگ 

مسیح و آرش ای پی –  ریز پیچید

مسیح و آرش ای پی – بیا بازم

مسیح و آرش ای پی – بیا بازم

متن و تفسیر آهنگ 

مسیح و آرش ای پی – بیا بازم

مسیح و آرش ای پی – هنوزم همونم

مسیح و آرش ای پی – هنوزم همونم

متن و تفسیر آهنگ 

مسیح و آرش ای پی – هنوزم همونم