« Manowar »

Manowar – Black List

Manowar – Black List

متن و ترجمه آهنگ

Manowar – Black List

Manowar – Heart Of Steel

Manowar – Heart Of Steel

متن و ترجمه آهنگ

Manowar – Heart Of Steel

Manowar – Fighting the world

Manowar – Fighting the world

متن و ترجمه آهنگ

Manowar – Fighting the world

Manowar -The crown and the ring

Manowar -The crown and the ring

متن و تجرمه آهنگ

Manowar -The crown and the ring

Manowar – The master of the wind

Manowar – The master of the wind

متن و ترجمه آهنگ

Manowar – The master of the wind

Manowar – Return of the Warlord

Manowar – Return of the Warlord

متن و ترجمه آهنگ

Manowar – Return of the Warlord

Manowar – Hail and Kill

Manowar – Hail and Kill

متن و ترجمه آهنگ

Manowar – Hail and Kill

Manowar – Courage

Manowar – Courage

متن و ترجمه آهنگ

Manowar – Courage