« ماکان بند »

ماکان بند – برو دارمت

ماکان بند – برو دارمت

متن و تفسیر آهنگ
ماکان بند – برو دارمت

ماکان بند – خدا پشتم

ماکان بند – خدا پشتم

متن و تفسیر آهنگ
ماکان بند – خدا پشتم

ماکان بند – ببین منو

ماکان بند – ببین منو

متن و تفسیر آهنگ
ماکان بند – ببین منو

ماکان بند – مثل کوه

ماکان بند – مثل کوه

متن و تفسیر آهنگ
ماکان بند – مثل کوه

ماکان بند – نرو

ماکان بند – نرو

متن و تفسیر آهنگ
ماکان بند – نرو

ماکان بند – خیالت تخت

ماکان بند – خیالت تخت

متن و تفسیر آهنگ
ماکان بند – خیالت تخت

ماکان بند – ای داد

ماکان بند – ای داد

متن و تفسیر آهنگ
ماکان بند – ای داد

ماکان بند – دیوونه

ماکان بند – دیوونه

متن و تفسیر آهنگ
ماکان بند – دیوونه

ماکان بند – بازیچه

ماکان بند – بازیچه

متن و تفسیر آهنگ
ماکان بند – بازیچه

ماکان بند – این خیابونا

ماکان بند – این خیابونا

متن و تفسیر آهنگ
ماکان بند – این خیبونا