« ملانی »

ملانی – بارون بارید

ملانی – بارون بارید

متن و تفسیر آهنگ
ملانی – بارون بارید فت( ملنیه & خشایار زیکو)

ملانی – آسمونی

ملانی – آسمونی

متن و تفسیر آهنگ
ملانی – آسمونی فت( چگرز)

ملانی – برگرد

ملانی – برگرد

متن و تفسیر آهنگ
ملانی – برگرد فت( ریسا)

ملانی – برقصیم

ملانی – برقصیم

متن و تفسیر آهنگ
ملانی – برقصیم فت( علی مگیسی مگ)

ملانی – من هنوزم مثل قبلم

ملانی – من هنوزم مثل قبلم

متن و تفسیر آهنگ
ملانی – من هنوزم مثل قبلم

ملانی – حال من خوبه

ملانی – حال من خوبه

متن و تفسیر آهنگ
ملانی – حال من خوبه

ملانی – محاله دیگه برگردم

ملانی – محاله دیگه برگردم

متن و تفسیر آهنگ
ملانی – محله دیگه برگردم

ملانی – زوتپیا

ملانی – زوتپیا

متن و تفسیر آهنگ
ملانی – زوتپیا

ملانی – مگه نمیگفتی

ملانی – مگه نمیگفتی

متن و تفسیر آهنگ
ملانی – مگه نمیگفتی

ملانی – من نمیبخشمت

ملانی – من نمیبخشمت

متن و تفسیر آهنگ
ملانی – من نمیبخشمت