« مسعود صادقلو »

مسعود صادقلو – نزدیکی به من

مسعود صادقلو – نزدیکی به من

متن آهنگ

 مسعود صادقلو – نزدیکی به من

مسعود صادقلو و عمر – آرامش

مسعود صادقلو و عمر – آرامش

متن آهنگ مسعود صادقلو و عمر – آرامش

مسعود صادقلو و آمین – جای خالی

مسعود صادقلو و آمین – جای خالی

متن آهنگ مسعود صادقلو و آمین – جای خالی

مسعود صادقلو – یادگاری

مسعود صادقلو – یادگاری

متن آهنگ مسعود صادقلو – یادگاری

مسعود صادقلو و علیشمس و دنیا – هم نفس

مسعود صادقلو و علیشمس و دنیا – هم نفس

متن آهنگ مسعود صادقلو و علیشمس و دنیا – هم نفس

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – با تو این دل

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – با تو این دل

متن آهنگ مسعود صادقلو و مهدی حسینی – با تو این دل

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – دیوونه بازی

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – دیوونه بازی

متن آهنگ مسعود صادقلو و مهدی حسینی – دیوونه بازی

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – دستای مریضت

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – دستای مریضت

متن آهنگ مسعود صادقلو و مهدی حسینی – دستای مریضت

مسعود صادقلو – یار قدیمی

مسعود صادقلو – یار قدیمی

متن آهنگ مسعود صادقلو – یار قدیمی

مسعود صادقلو و مهدی حسینی و علی پیشتاز – نیمه گمشده

مسعود صادقلو و مهدی حسینی و علی پیشتاز – نیمه گمشده

متن آهنگ مسعود صادقلو و مهدی حسینی و علی پیشتاز – نیمه گمشده