« Kim Wilde »

Kim Wilde – Cambodia

Kim Wilde – Cambodia

متن و ترجمه آهنگ

Kim Wilde – Cambodia

Kim Wilde – Never Trust A Stranger

Kim Wilde – Never Trust A Stranger

متن و ترجمه آهنگ

Kim Wilde – Never Trust A Stranger

Kim Wilde – You Keep Me Hangin’ On

Kim Wilde – You Keep Me Hangin’ On

متن و ترجمه آهنگ

Kim Wilde – You Keep Me Hangin’ On

Kim Wilde -You came

Kim Wilde -You came

متن و ترجمه آهنگ

Kim Wilde -You came