« حمید طالب زاده »

حمید طالب زاده – آروم آروم

حمید طالب زاده – آروم آروم

متن و تفسیر آهنگ
حمید طالب زاده – آروم آروم

حمید طالب زاده – مدلی

حمید طالب زاده – مدلی

متن و تفسیر آهنگ
حمید طالب زاده – مدلی

حمید طالب زاده – رمان

حمید طالب زاده – رمان

متن و تفسیر آهنگ
حمید طالب زاده – رمان

حمید طالب زاده – گمشده‌ی من

حمید طالب زاده – گمشده‌ی من

متن و تفسیر آهنگ
حمید طالب زاده – گمشده‌ی من

حمید طالب زاده – ریشه

حمید طالب زاده – ریشه

متن و تفسیر آهنگ
حمید طالب زاده – ریشه

حمید طالب زاده – هم خونه

حمید طالب زاده – هم خونه

متن و تفسیر آهنگ
حمید طالب زاده – هم خونه

حمید طالب زاده – خواهش

حمید طالب زاده – خواهش

متن و تفسیر آهنگ
حمید طالب زاده – خواهش

حمید طالب زاده – مغرور

حمید طالب زاده – مغرور

متن و تفسیر آهنگ
حمید طالب زاده – مغرور

حمید طالب زاده – اشک دروغکی

حمید طالب زاده – اشک دروغکی

متن و تفسیر آهنگ
حمید طالب زاده – اشک دروغکی

حمید طالب زاده – ستاره

حمید طالب زاده – ستاره

متن و تفسیر آهنگ
حمید طالب زاده – ستاره