« حمید هیراد »

حمید هیراد – عشق

حمید هیراد – عشق

متن و تفسیر آهنگ
حمید هیراد – عشق

حمید هیراد – فراموش کن

حمید هیراد – فراموش کن

متن و تفسیر آهنگ
حمید هیراد – فراموش کن

حمید هیراد – شب که شد

حمید هیراد – شب که شد

متن و تفسیر آهنگ
حمید هیراد – شب که شد

حمید هیراد – خدا

حمید هیراد – خدا

متن و تفسیر آهنگ
حمید هیراد – خدا

حمید هیراد – دیوانه‌ی شهر

حمید هیراد – دیوانه‌ی شهر

متن و تفسیر آهنگ
حمید هیراد – دیوانه‌ی شهر

حمید هیراد – مستم کن

حمید هیراد – مستم کن

متن و تفسیر آهنگ
حمید هیراد – مستم کن

حمید هیراد – رسوایی

حمید هیراد – رسوایی

متن و تفسیر آهنگ
حمید هیراد – رسوایی

پازل باند – معشوق و ( حمید هیراد)

پازل باند – معشوق و ( حمید هیراد)

متن و تفسیر آهنگ
حمید هیراد – مشوق فت( حمید هیراد)

حمید هیراد – یار

حمید هیراد – یار

متن و تفسیر آهنگ
حمید هیراد – یار

حمید هیراد – نیمه‌ی جانم

حمید هیراد – نیمه‌ی جانم

متن و تفسیر آهنگ
حمید هیراد – نیمه‌ی جانم