« جی دال »

عرفان و جیدال و کرنلا – راه من 2

عرفان و جیدال و کرنلا – راه من 2

تفسیر و متن آهنگ عرفان و جیدال و کرنلا – راه من 2

عرفان و تهام و جیدال – چی میگی

عرفان و تهام و جیدال – چی میگی

تفسیر و متن آهنگ عرفان و تهام و جیدال – چی میگی

عرفان و جیدال – ویروس

عرفان و جیدال – ویروس

متن و تفسیر آهنگ

عرفان و جیدال – ویروس

زخمی و جیدال – مورد

زخمی و جیدال – مورد

متن و تفسیر آهنگ

زخمی و جیدال – مورد

جیدال – برمیگرده

جیدال – برمیگرده

متن و تفسیر آهنگ

جیدال – برمیگرده

جی دال – سخت

جی دال – سخت

متن و تفسیر آهنگ

جیدال – سخت

جیدال و دانیال و پریناز – دروغ سال

جیدال و دانیال و پریناز – دروغ سال

متن و تفسیر آهنگ

جیدال و دانیال و پریناز – دروغ سال

جیدال – مردم عجیبن

جیدال – مردم عجیبن

متن و تفسیر آهنگ

جیدال – مردم عجیبن

جیدال – 70

جیدال – 70

متن و تفسیر آهنگ

جیدال – 70

جی دال و بهزاد لیتو – شوگرمن

جی دال و بهزاد لیتو – شوگرمن

متن و تفسیر آهنگ

جی دال و بهزاد لیتو – شوگرمن