« فریدون آسرایی »

فریدون آسرایی – ناتموم

فریدون آسرایی – ناتموم

متن و تفسیر آهنگ

فریدون آسرایی – ناتموم

فريدون آسرايي – بگو که عاشق منی

فريدون آسرايي – بگو که عاشق منی

متن و تفسیر آهنگ

فريدون آسرايي – بگو که عاشق منی