« فرشاد »

فرشاد – خواب دیدم

فرشاد – خواب دیدم

متن و تفسیر آهنگ فرشاد به نام خواب دیدم

فرشاد – چاه

فرشاد – چاه

متن و تفسیر آهنگ فرشاد به نام چاه

فرشاد – رند

فرشاد – رند

متن و تفسیر آهنگ رند از فرشاد

فرشاد – وصیت نامه

فرشاد – وصیت نامه

متن و تفسیر آهنگ وصیت نامه از فرشاد

فرشاد – بخواب

فرشاد – بخواب

متن و تفسیر آهنگ بخواب از فرشاد

فرشاد – تابوت

فرشاد – تابوت

متن و تفسیر آهنگ تابوت از فرشاد

فرشاد – بپرس

فرشاد – بپرس

متن و تفسیر آهنگ بپرس از فرشاد

فرشاد و بامداد – انفراد

فرشاد و بامداد – انفراد

متن و تفسیر آهنگ فرشاد و بامداد به نام انفراد

فرشاد و بامداد – پخش و پلا

فرشاد و بامداد – پخش و پلا

متن و تفسیر آهنگ فرشاد و بامداد به نام پخش و پلا

فرشاد – بانو

فرشاد – بانو

متن و تفسیر آهنگ فرشاد به نام بانو