« فرامرز اصلانی »

فرامرز اصلانی – اگه یه روز

فرامرز اصلانی – اگه یه روز

متن و تفسیر آهنگ فرامرز اصلانی به نام اگه یه روز

فرامرز اصلانی – دو دریچه

فرامرز اصلانی – دو دریچه

تفسیر  و متن آهنگ

فرامرز اصلانی – دو دریچه

فرامرز اصلانی – تو

فرامرز اصلانی – تو

تفسیر  و متن آهنگ

فرامرز اصلانی – تو

فرامرز اصلانی – یار

فرامرز اصلانی – یار

تفسیر  و متن آهنگ

فرامرز اصلانی – یار

فرامرز اصلانی – کیستی

فرامرز اصلانی – کیستی

تفسیر  و متن آهنگ

فرامرز اصلانی – کیستی