« احسان خواجه امیری »

احسان خواجه امیری – چشممو میبندم

احسان خواجه امیری – چشممو میبندم

متن و تفسیر آهنگ
احسان خواجه امیری – چشممو میبندم

احسان خواجه امیری – دیوونگی

احسان خواجه امیری – دیوونگی

متن و تفسیر آهنگ
احسان خواجه امیری – دیوونگی

احسان خواجه امیری – سای به سای

احسان خواجه امیری – سای به سای

متن و تفسیر آهنگ
احسان خواجه امیری – سای به سای

احسان خواجه امیری – نمیدونی

احسان خواجه امیری – نمیدونی

متن و تفسیر آهنگ
احسان خواجه امیری – نمیدونی

احسان خواجه امیری – باد تو

احسان خواجه امیری – باد تو

متن و تفسیر آهنگ
احسان خواجه امیری – باد تو

احسان خواجه امیری – نمیدونم

احسان خواجه امیری – نمیدونم

متن و تفسیر آهنگ
احسان خواجه امیری – نمیدونم

احسان خواجه امیری – دروز‌های دنیا

احسان خواجه امیری – دروز‌های دنیا

متن و تفسیر آهنگ
احسان خواجه امیری – دروز‌های دنیا

احسان خواجه امیری – ساده

احسان خواجه امیری – ساده

متن و تفسیر آهنگ
احسان خواجه امیری – ساده

احسان خواجه امیری – عاشق

احسان خواجه امیری – عاشق

متن و تفسیر آهنگ
احسان خواجه امیری – عاشق

احسان خواجه امیری – باور نمیکنم

احسان خواجه امیری – باور نمیکنم

متن و تفسیر آهنگ
احسان خواجه امیری – باور نمیکنم