« دایان »

دایان – سایلنت

دایان – سایلنت

تفسیر و متن آهنگ دایان – سایلنت

دایان – کاغذ خط خطی

دایان – کاغذ خط خطی

تفسیر و متن آهنگ دایان – کاغذ خط خطی

دایان – برگرد به این خونه

دایان – برگرد به این خونه

تفسیرو متن آهنگ دایان – برگرد به این خونه

دایان – همین حرفا

دایان – همین حرفا

تفسیر و متن آهنگ دایان – همین حرفا

دایان – مشکل ها

دایان – مشکل ها

تفسیر و متن آهنگ دایان – مشکل ها

دایان – حال من خوب نیست

دایان – حال من خوب نیست

تفسیر و متن آهنگ دایان – حال من خوب نیست

دایان – خوبه حالت

دایان – خوبه حالت

متن و تفسیر آهنگ

  دایان – خوبه حالت

دایان – سرگیجه

دایان – سرگیجه

متن و تفسیر آهنگ

دایان – سرگیجه

دایان – الکل

دایان –  الکل

متن و تفسیر آهنگ

دایان –  الکل

دایان – نوجوونی

دایان – نوجوونی

متن و تفسیر آهنگ

دایان – نوجوونی