« دنیا »

مسعود صادقلو و علیشمس و دنیا – هم نفس

مسعود صادقلو و علیشمس و دنیا – هم نفس

متن آهنگ مسعود صادقلو و علیشمس و دنیا – هم نفس