« چارتار »

چارتار – غزل نشد

چارتار – غزل نشد

متن اهنگ چارتار – غزل نشد

چارتار – من دهانم

چارتار – من دهانم

متن اهنگ چارتار – من دهانم

چارتار – هیچ در هیچ

چارتار – هیچ در هیچ

متن اهنگ چارتار – هیچ در هیچ

چارتار – حضوری اتفاقی

چارتار – حضوری اتفاقی

متن اهنگ چارتار – حضوری اتفاقی

چارتار – ببر

چارتار – ببر

متن اهنگ چارتار – ببر

چارتار – آسمان هم زمین میخورد

چارتار – آسمان هم زمین میخورد

متن اهنگ چارتار – آسمان هم زمین میخورد

چارتار – لیلاچه

چارتار – لیلاچه

متن اهنگ چارتار – لیلاچه

چارتار – قطار

چارتار – قطار

متن آهنگ چارتار – قطار

چارتار – در حسرت ماه

چارتار – در حسرت ماه

متن آهنگ چارتار – در حسرت ماه

چارتار – خوشا به من

چارتار – خوشا به من

متن آهنگ چارتار – خوشا به من