« بزرگ »

بزرگ – پشت دست

بزرگ – پشت دست

متن وتفسیر آهنگ پشت دست از بزرگ

بزرگ – گل آقا

بزرگ – گل آقا

متن وتفسیر آهنگ گل آقا از بزرگ

بزرگ – هارم

بزرگ – هارم

متن و تفسیر آهنگ هارم از بزرگ

بزرگ – بریزم بهم

بزرگ – بریزم بهم

متن وتفسیر آهنگ

بریزم بهم از بزرگ 

بزرگ – تا ته

بزرگ – تا ته

متن و تفسیر آهنگ 

تا ته از بزرگ

بزرگ – کافی نیست

بزرگ – کافی نیست

متن وتفسیر آهنگ 

کافی نیست از بزرگ

بزرگ – فردا

بزرگ – فردا

متن وتفسیر آهنگ فردا از بزرگ

بزرگ – بی تاب

بزرگ – بی تاب

متن وتفسیر اهنگ 

بی تاب از بزرگ

بزرگ – تند نرو

بزرگ – تند نرو

متن و تفسیر آهنگ 

بزرگ – تند نرو

مشاهده متن» بزرگ مفهوم9   4,499 بازدید

بزرگ – یکی دیگه

بزرگ – یکی دیگه

متن و تفسیر آهنگ

بزرگ – یکی دیگه

مشاهده متن» بزرگ مفهوم4   4,462 بازدید