« بیداد »

بیداد – همین نزدیکی

بیداد – همین نزدیکی

تفسیر  و متن آهنگ

بیداد – همین نزدیکی

هیچکس و بیداد – پابرجا

هیچکس و بیداد – پابرجا

تفسیر  و متن آهنگ

هیچکس و بیداد – پابرجا

حصین و بیداد – خواب راحت

حصین و بیداد – خواب راحت

متن و تفسیر آهنگ حصین و بیداد به نام خوابه راحت

قاف،صفیر و بیداد – جیب

قاف،صفیر و بیداد – جیب

متن و تفسیر آهنگ قاف،صفیر و بیداد به نام جیب