« بهزاد پکس »

بهزاد پکس و سعید تاتایی – باید فراموشش کنم

بهزاد پکس و سعید تاتایی – باید فراموشش کنم

تفسیر  و متن آهنگ

بهزاد پکس و سعید تاتایی – باید فراموشش کنم

بهزاد پکس – خیال میکنم

بهزاد پکس – خیال میکنم

تفسیر  و متن آهنگ

بهزاد پکس – خیال میکنم

بهزاد پکس – خواننده نیست

بهزاد پکس – خواننده نیست

متن و تفسیر آهنگ

بهزاد پکس – خواننده نیست