« بامداد »

بامداد – رستاخیز

بامداد – رستاخیز

متن و تفسیر آهنگ رستاخیز از بامداد

بامداد – گفتم گفت گفتیم

بامداد – گفتم گفت گفتیم

متن و تفسیر آهنگ بامداد به نام گفتم گفت گفتیم

بامداد – مهر

بامداد – مهر

متن و تفسیر آهنگ بامداد به نام مهر

بامداد – آدم

بامداد – آدم

متن و تفسیر آهنگ بامداد – آدم

بامداد و دیگرد – پسر کوچیک و آقای تپل

بامداد و دیگرد – پسر کوچیک و آقای تپل

متن و تفسیر آهنگ بامداد و دیگرد به نام

پسر کوچیک و آقای تپل

فرشاد و بامداد – انفراد

فرشاد و بامداد – انفراد

متن و تفسیر آهنگ فرشاد و بامداد به نام انفراد

فرشاد و بامداد – پخش و پلا

فرشاد و بامداد – پخش و پلا

متن و تفسیر آهنگ فرشاد و بامداد به نام پخش و پلا

فرشاد و بامداد – هنوز هست

فرشاد و بامداد – هنوز هست

متن و تفسیر آهنگ فرشاد و بامداد به نام هنوز هست

فرشاد و بامداد – روز خوب من

فرشاد و بامداد – روز خوب من

متن و تفسیر آهنگ فرشاد و بامداد به نام روز خوب من

نوید و بامداد – بهم بگو

نوید و بامداد – بهم بگو

متن و تفسیر آهنگ نوید و بامداد به نام بهم بگو