« امیرحسین افتخاری »

امیرحسین افتخاری – به نام ایران

امیرحسین افتخاری – به نام ایران

متن و تفسیر آهنگ
امیرحسین افتخاری – به نام ایران فت( امیرحسین افتخاری)

امیرحسین افتخاری – آتش

امیرحسین افتخاری – آتش

متن و تفسیر آهنگ
امیرحسین افتخاری – آتش

امیرحسین افتخاری – هلالم کن

امیرحسین افتخاری – هلالم کن

متن و تفسیر آهنگ
امیرحسین افتخاری – هلالم کن

امیرحسین افتخاری – صدای صداقت

امیرحسین افتخاری – صدای صداقت

متن و تفسیر آهنگ
امیرحسین افتخاری – صدای صداقت

امیرحسین افتخاری – صبر

امیرحسین افتخاری – صبر

متن و تفسیر آهنگ
امیرحسین افتخاری – صبر

امیرحسین افتخاری – شهر به هم میریزد

امیرحسین افتخاری – شهر به هم میریزد

متن و تفسیر آهنگ
امیرحسین افتخاری – شهر به هم میریزد

امیرحسین افتخاری – قصه غمگین شد

امیرحسین افتخاری – قصه غمگین شد

متن و تفسیر آهنگ
امیرحسین افتخاری – قصه غمگین شد

امیرحسین افتخاری – ابر طوفانی

امیرحسین افتخاری – ابر طوفانی

متن و تفسیر آهنگ
امیرحسین افتخاری – ابر طوفانی

امیرحسین افتخاری – مرد مجنون

امیرحسین افتخاری – مرد مجنون

متن و تفسیر آهنگ
امیرحسین افتخاری – مرد مجنون

امیرحسین افتخاری – چیتو

امیرحسین افتخاری – چیتو

متن و تفسیر آهنگ
امیرحسین افتخاری – چیتو