« امیر عباس گلاب »

امیر عباس گلاب – توبه

امیر عباس گلاب – توبه

متن و تفسیر آهنگ
امیر عباس گلاب – توبه

امیر عباس گلاب – کابوس

امیر عباس گلاب – کابوس

متن و تفسیر آهنگ
امیر عباس گلاب – کابوس

امیر عباس گلاب – قدم

امیر عباس گلاب – قدم

متن و تفسیر آهنگ
امیر عباس گلاب – قدم

امیر عباس گلاب – بمب جنون

امیر عباس گلاب – بمب جنون

متن و تفسیر آهنگ
امیر عباس گلاب – بمب جنون

امیر عباس گلاب – غممو

امیر عباس گلاب – غممو

متن و تفسیر آهنگ
امیر عباس گلاب – غممو

امیر عباس گلاب – هوس کردم

امیر عباس گلاب – هوس کردم

متن و تفسیر آهنگ
امیر عباس گلاب – هوس کردم

امیر عباس گلاب – بابایی

امیر عباس گلاب – بابایی

متن و تفسیر آهنگ
امیر عباس گلاب – بابایی

امیر عباس گلاب – ستایش

امیر عباس گلاب – ستایش

متن و تفسیر آهنگ
امیر عباس گلاب – ستایش

امیر عباس گلاب – خدایا کجایی

امیر عباس گلاب – خدایا کجایی

متن و تفسیر آهنگ
امیر عباس گلاب – خدایا کجایی

امیر عباس گلاب – هم نام

امیر عباس گلاب – هم نام

متن و تفسیر آهنگ
امیر عباس گلاب – هم نام