« علی زندوکیلی »

علی زندوکیلی – بروم تصنیف

علی زندوکیلی – بروم تصنیف

متن و تفسیر آهنگ
علی زندوکیلی – بروم تصنیف()

علی زندوکیلی – بامداد

علی زندوکیلی – بامداد

متن و تفسیر آهنگ
علی زندوکیلی – بامداد

علی زندوکیلی – خوش است خلوت تصنیف

علی زندوکیلی – خوش است خلوت تصنیف

متن و تفسیر آهنگ
علی زندوکیلی – خوش است خلوت تصنیف()

علی زندوکیلی – ز گریه تصنیف

علی زندوکیلی – ز گریه تصنیف

متن و تفسیر آهنگ
علی زندوکیلی – ز گریه تصنیف()

علی زندوکیلی – ضربی اصفهان

علی زندوکیلی – ضربی اصفهان

متن و تفسیر آهنگ
علی زندوکیلی – ضربی اصفهان

علی زندوکیلی – شوق

علی زندوکیلی – شوق

متن و تفسیر آهنگ
علی زندوکیلی – شوق

علی زندوکیلی – جور زمان تصنیف

علی زندوکیلی – جور زمان تصنیف

متن و تفسیر آهنگ
علی زندوکیلی – جور زمان تصنیف()

علی زندوکیلی – عبور از مه تار( و عوض)

علی زندوکیلی – عبور از مه تار( و عوض)

متن و تفسیر آهنگ
علی زندوکیلی – عبور از مه تار( و عوض)

علی زندوکیلی – هفت ضربی

علی زندوکیلی – هفت ضربی

متن و تفسیر آهنگ
علی زندوکیلی – هفت ضربی

علی زندوکیلی – کعبه دلها

علی زندوکیلی – کعبه دلها

متن و تفسیر آهنگ
علی زندوکیلی – کابه دلها