« علی پیشتاز »

مسعود صادقلو و مهدی حسینی و علی پیشتاز – نیمه گمشده

مسعود صادقلو و مهدی حسینی و علی پیشتاز – نیمه گمشده

متن آهنگ مسعود صادقلو و مهدی حسینی و علی پیشتاز – نیمه گمشده

علی پیشتاز و سمیر – پسر خوب

علی پیشتاز و سمیر – پسر خوب

متن و تفسیر آهنگ

علی پیشتاز و سمیر – پسر خوب

علی پیشتاز و سمیر – با تو

علی پیشتاز و سمیر – با تو

متن و تفسیر آهنگ 

علی پیشتاز و سمیر – با تو