« علی لهراسبی »

علی لهراسبی – قلب آهنی

علی لهراسبی – قلب آهنی

تفسیر  و متن آهنگ

علی لهراسبی – قلب آهنی

علی لهراسبی – معجزه

علی لهراسبی – معجزه

متن و تفسیر آهنگ

علی لهراسبی – معجزه

علی لهراسبی – پرواز

علی لهراسبی – پرواز

متن و تفسیر آهنگ

علی لهراسبی – پرواز