« علی بابا »

علی بابا – قافیه

علی بابا – قافیه

تفسیر  و متن آهنگ

علی بابا – قافیه

علی بابا – پیرمرد

علی بابا – پیرمرد

متن و تفسیر آهنگ

علی بابا – پیرمرد

علی بابا – دیگه ساکت

علی بابا – دیگه ساکت

متن و تفسیر آهنگ علی بابا به نام دیگه ساکت